Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2018

9739 8322 500
Reposted fromkimik kimik viapannakojot pannakojot
ZizyMalone
4418 e927 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

February 06 2018

ZizyMalone
Miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno uczucie, nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, może to nie mistrzostwo świata, ale blisko.Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest niepotrzebna - trafiłeś do nieba za życia.
— William Wharton
Reposted fromyourtitle yourtitle viadyingfordance dyingfordance

January 24 2018

ZizyMalone
3615 dd06 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viakoszka koszka

January 07 2018

ZizyMalone
6307 3b2d 500
ZizyMalone
ZizyMalone

December 27 2017

ZizyMalone
ZizyMalone
9240 f59b
0765 321b
Grunt nie przywiązywać się do niczego. Do czego się przywiążesz, to chciałbyś zatrzymać. A zatrzymać w życiu nie można nic.
— Erich Maria Remarque

October 24 2017

ZizyMalone
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
ZizyMalone
1212 3c1e 500

Moomin - episode 18

Reposted fromcemeterytrash cemeterytrash viamaardhund maardhund
3487 a93b 500
Reposted fromturquoise turquoise viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
ZizyMalone
1567 8e96
ZizyMalone
4285 6c0b
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl