Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

ZizyMalone
0176 f7eb
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
ZizyMalone
0180 a9ef
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
ZizyMalone
0198 a98e
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
ZizyMalone
0216 f4b6
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven

October 16 2017

ZizyMalone

October 11 2017

ZizyMalone
ZizyMalone
9702 3e8e 500
Reposted fromamphetamine amphetamine

September 14 2017

4088 b6e9 500

The Black Moor by Heiko Gerlicher

Reposted fromartofvisuals artofvisuals viaanonim anonim
4190 1b18 500

aestheticschaos:

autumn.aesthetic.gif

Reposted fromdevereaux devereaux viaanonim anonim
3511 61a9 500

thefabulousweirdtrotters:

Abandoned Victorian Style Greenhouse, Villa Maria, in northern Italy near Lake Como. Photo taken in 1985 by Friedhelm Thomas.(Source)

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viamhhm mhhm
ZizyMalone
Reposted fromfakuku fakuku viamorazmora morazmora
ZizyMalone
7402 a1b0 500
Reposted fromrol rol viaLimysoul Limysoul
6341 3f18
Reposted fromdivi divi viaLimysoul Limysoul
ZizyMalone
Więc kochaj się kobieto. Kochaj się, abyś mogła zdarzyć się naprawdę. Bądź dla siebie dobra, bądź zaprzyjaźniona. Wystaw krytyka za drzwi umysłu razem z całym tym smutnym bagażem, który targa on ze sobą, łażąc jak żebrak od drzwi do drzwi. Przytul się, pogłaskaj i popłacz, jeśli trzeba. Jesteś kobietą i Bóg dał ci wszystko. A życie da ci resztę.
http://ohme.pl/lifestyle/kobieto-kochaj-sie/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaLimysoul Limysoul
ZizyMalone
3571 de06 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
ZizyMalone
4182 d42b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaLimysoul Limysoul
ZizyMalone
ZizyMalone
Reposted frombluuu bluuu viaLimysoul Limysoul
ZizyMalone
Albo wchodzisz do mojego życia, albo z niego znikaj. Proszę, nie stój w progu...
Reposted fromxalchemic xalchemic viaLimysoul Limysoul
ZizyMalone
0621 48ea 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl