Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

2365 ea82 500
Reposted fromfreakish freakish viamaardhund maardhund

April 14 2017

9194 eff3

April 13 2017

ZizyMalone

April 12 2017

ZizyMalone
ZizyMalone
ZizyMalone
3609 01e2 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaryzyhultaj ryzyhultaj
ZizyMalone
3504 507e 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaryzyhultaj ryzyhultaj
ZizyMalone
4623 e4d5
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaryzyhultaj ryzyhultaj
4913 fba3 500
Reposted fromidiod idiod viaryzyhultaj ryzyhultaj
ZizyMalone
ZizyMalone
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
6828 31f2 500
Reposted fromarixatos arixatos viamaardhund maardhund
ZizyMalone
2712 9f2b
Reposted frompdl2h pdl2h viamaardhund maardhund

April 10 2017

ZizyMalone
1107 266b
Reposted fromcorvax corvax viamaardhund maardhund
ZizyMalone
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viamaardhund maardhund
ZizyMalone
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaneth aneth
ZizyMalone
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaryzyhultaj ryzyhultaj
ZizyMalone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl